Praktyki studentów TKB

UWAGA! Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich TKB w roku akademickim 2017/2018 będzie miał miejsce po uprzednim umówieniu mailowym (adres Pełnomocnika podany w systemie USOS).

***

REGULAMIN PRAKTYK

Od 25 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy “Regulamin praktyk studenckich”. Należy się z nim zapoznać na stronie Biura Karier:

http://bk.uksw.edu.pl/praktyki

 

Zasadnicze zmiany w Regulaminie to:
– nowe wzory dokumentów – szczególnie karty kompetencji (załącznik nr 6);
– termin rozliczenia po praktyce został wydłużony do 30 dni w trakcie roku akademickiego oraz do końca października w przypadku praktyk wakacyjnych;
– dokument zaliczający pracę zawodową na poczet praktyk został połączony z zaliczeniem własnej działalności (załącznik nr 7).

***

Nie uległy zmianie ważne punkty:
– zasada rejestracji 14 przed praktyką;
– zaliczenie praktyki odbywa się najpierw na Wydziale.

***

Przypominamy, że przed rozpoczęciem praktyki należy:
– zapoznać się z regulaminem praktyk;
– przeczytać procedurą praktyk, która wyjaśnia krok po kroku, co należy zrobić przed i po praktyce;
– zarejestrować się poprzez formularz na stronie;
– każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i okazać dowód ubezpieczenia na żądanie zakładu pracy i Biura Karier.

Logo_TKB_BLACK_20141013_v5

Studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych naszej Uczelni są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich zgodnie z planem studiów obowiązującym na Uczelni. Wśród Studentów jednolitych studiów magisterskich są także Studenci specjalności Turystyka Krajów Biblijnych, dla których praktyki studenckie są obowiązkowe po III roku studiów.

Zaliczenie tych praktyk jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów!

Nasi studenci przez ostatnie lata odbywali praktyki w wielu biurach podróży i innych instytucjach związanych z branżą turystyczną i pielgrzymkową. Niektórzy podczas wyjazdu z grupą do Ziemi Świętej, a inni nawet stacjonarnie w Jerozolimie.

Więcej na temat miejsc odbywania praktyk – można przeczytać w Regulaminie Praktyk oraz Uchwale Rady Wydziału Teologicznego ws. praktyk studentów na Wydziale Teologicznym (oba dokumenty poniżej). Zawsze można także zapytać Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk oraz w Biurze Karier.

Załącznik 4, ust. 4 wspomnianej Uchwały mówi, że praktyki studentów TKB mogą się odbywać w wybranych instytucjach, takich jak:

- biura podróży;
– biura pielgrzymkowe;
– redakcje prasy, radia, telewizji, portali internetowych – zajmujące się tematyką podróżnicza, pielgrzymkową oraz misyjna;
– wydawnictwa, w których potrzebna jest wiedza z zakresu turystyki krajów biblijnych i ruchu pielgrzymkowego oraz te które podejmują tematykę podróży;
– domy rekolekcyjne;
– pielgrzymki oraz wyjazdy, podczas których student może zdobyć umiejętności praktyki pilota/ przewodnika;
– inne instytucje zw. z turystyka krajów biblijnych, wybrane przez studenta w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, bądź doradzone przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

REGULAMIN PRAKTYK I UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU

Sprawy praktyk studenckich na naszej specjalności reguluje obowiązujący od 25 czerwca 2015 r., Regulamin praktyk studenckich (wraz z załącznikami dostępnymi: TUTAJ) oraz Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dn. 23 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studentów na Wydziale Teologicznym, której część poświęconą Turystyce Krajów Biblijnych znajduje się w załączniku nr 4 do Uchwały (s. 27-31).

Zapoznanie się z treścią obu dokumentów jest obowiązkiem każdego Studenta jednolitych studiów magisterskich specjalności Turystyka Krajów Biblijnych.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na specjalności Turystyka Krajów Biblijnych powoływany jest przez Dziekana Wydziału Teologicznego. Do najważniejszych zadań Pełnomocnika należy organizacja i koordynacja praktyk specjalności turystyka krajów biblijnych, zgodnie z Regulaminem praktyk studentów na specjalności TKB.

Decyzją Dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. UKSW dr hab. Piotra Tomasika Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich na specjalności Turystyka Krajów Biblijnych w roku akademickim 2013/2014 została dr Barbara Strzałkowska, która kontynuuje swoją funkcję w roku akademickim 2014/2015; 2015/2016 oraz 2016/2017.

Wszelkie konieczne informacje na temat praktyk studenckich można znaleźć na stronie Biura Karier UKSW w Warszawie (w zakładce Praktyki):

http://bk.uksw.edu.pl/praktyki

Są tam wszystkie najbardziej aktualne informacje dotyczące praktyk, formalności z nimi związanych, samej procedury odbywania i zaliczania praktyk, a także cały Regulamin praktyk studenckich obowiązujący w naszej Uczelni.

Informacje można także uzyskać osobiście w Biurze w Campusie przy ul. Wóycickiego 1/3:

Biuro Karier UKSW w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3 pok.222 Budynek Auditorium Maximum, 01-938 Warszawa

tel. (022) 569 97 98

e-mail: praktyki@uksw.edu.pl (studenci)

e-mail: biurokarier@uksw.edu.pl (pracodawcy)

Biuro przyjmuje Studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 15.00

UWAGA!

Każdy student planujący odbyć praktykę jest zobligowany do rejestracji na stronie Biura Karier na co najmniej 14 dni przed praktyką (inaczej praktyka nie będzie mogła być zaliczona):

- po uprzednim wyborze instytucji, której profil działania bądź dział/ departament jest zgodny z kierunkiem studiowania. W przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się z programem praktyk lub wcześniejszy kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk;

- po ustaleniu z placówką terminu praktyki oraz uzyskanie informacji, czy wymagane jest porozumienie, które jest jednocześnie skierowaniem na praktyki.

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się i okazać dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na żądanie zakładu pracy (brak ubezpieczenia na okres trwania praktyki jest podstawą do odwołania studenta z praktyki!).