Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku chrześcijańska turystyka religijna na poziomie I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Przewidziano realizację praktyk dla studentów w wymiarze 160 godzin w czwartym i piątym semestrze studiów. Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do planu studiów.

Studia na kierunku Chrześcijańska Turystyka Religijna dają możliwość przygotowania studentów m.in. do roli przyszłych pilotów, przewodników oraz organizatorów chrześcijańskiego ruchu turystycznego i pielgrzymkowego. Praktyki w stosownych instytucjach służą temu celowi.

Praktyki mogą się odbywać w wybranych instytucjach takich, jak:

  • biura podróży;
  • biura pielgrzymkowe;
  • redakcje prasy, radia, telewizji, portali internetowych – zajmujące się tematyką turystyczną, podróżniczą, pielgrzymkową oraz misyjną;
  • wydawnictwa, w których potrzebna jest wiedza z zakresu turystyki chrześcijańskiej i ruchu pielgrzymkowego oraz te, które podejmują tematykę podróży;
  • domy rekolekcyjne i pielgrzymkowe;
  • zorganizowane wyjazdy oraz pielgrzymki, podczas których student może zdobyć umiejętności i kompetencje związane z pracą pilota/przewodnika;
  • inne instytucje związane z turystyką chrześcijańską, wybrane przez studenta w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk.