Chrześcijańska Turystyka Religijna
to kierunek studiów I stopnia (licencjat)
o profilu ogólnoakademickim.

Kierunek Chrześcijańska Turystyka Religijna charakteryzuje koncentracja na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu nauk teologicznych, ale wyspecjalizowanych w unikatowy sposób – tak, by student mógł równocześnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w praktyce zawodowej związanej z turystyką.

Turystyka jako taka nie jest przypisana do konkretnej dziedziny i dyscypliny nauki, ponieważ stanowi element bardzo wielu dziedzin i dyscyplin. Różne kierunki kształcenia w zakresie turystyki odwołują się do różnych jej aspektów, uwypuklając charakterystyczne jej wymiary.
Pośród ważnych i popularnych w Polsce aspektów uprawiania turystyki istnieje także to, co nazywane jest turystyką religijną, szczególnie w wymiarze chrześcijańskim.

By dobrze tego typu turystykę organizować, ważne jest, by posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi ruchu turystycznego i wszystkiego, co z tym związane (od aspektów prawnych po aspekty psychologiczne), ale jednocześnie odwoływać się do solidnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk teologicznych, które umożliwiają prowadzenie tego typu działalności w oparciu o fundament wiedzy o chrześcijaństwie, szczególnie jego podstawach biblijnych i umocowaniu teologicznym, a także wiedzy o innych religiach.

To dlatego kierunek chrześcijańska turystyka religijna zakłada unikatowy zestaw efektów uczenia się, a program studiów w zakresie nauk teologicznych został wzbogacony o wykłady z zakresu szeroko rozumianego kulturoznawstwa oraz etycznych i prawnych zasad regulujących zawody związane z chrześcijańską turystyką religijną, mające pogłębić rozumienie człowieka i otoczenia społeczno-kulturowego, w którym turystyka religijna jest uprawiana.