Kadrę wykładowców specjalności Chrześcijańska Turystyka Religijna stanowią pracownicy nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Są wśród nich bibliści, teolodzy i historycy różnych specjalności, praktycy związani z branżą turystyczną i pielgrzymkową. Swoją wiedzę i umiejętności przekazują studentom podczas zajęć dydaktycznych oraz poza nimi. Ważną rolę pełnią też opiekunowie grup studenckich.